REGULAMIN SKLEPU

sumarowska.com

Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy zwany dalej Sklepem prowadzi sumarowska.com Anna Sumarowska zarejestrowany pod numerem 7262183560, REGON 363675538, działalność zarejestrowana po adresem Sędzice 29, 98-285 Wróblew.
Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną – tj. systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub świadczenia usług – umożliwiającą konsumentom (zwanym dalej użytkownikami) zapoznanie się z ofertą produktów i usług, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Wśród towarów i usług występują: książki i inne publikacje, kursy online, szkolenia, warsztaty, konsultacje szkoleniowe i inne produkty w sklepie.
Korzystanie ze Sklepu przez użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer z dostępem do Internetu.
Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2. Warunki sprzedaży

Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Prowadzi sprzedaż książek i innych wydawnictw, kursów online, webinarów, szkoleń, warsztatów, konsultacji szkoleniowych.
Zdjęcia i opisy towarów i usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru lub usługi. Wygląd towaru na zdjęciach może różnić się nieznacznie od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia ze strony Sklepu.

§3. Zawarcie i warunki umowy

Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem strony internetowej formularz, użytkownik akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie jako warunki umowy wiążącej użytkownika i Sklep.
Przed zawarciem umowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i formularza internetowego i akceptuje Politykę prywatności Sklepu oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
Użytkownicy korzystający z usługi prowadzenia szkoleń lub warsztatów zakupionych w Sklepie oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio-video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu szkolenia, miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania szkolenia:

1) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania szkolenia przez Sklep,
2) z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,
3) w przypadku choroby osoby prowadzącej szkolenie.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Sklep powiadamia użytkowników o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w formularzu internetowym.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania szkolenia zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty. Użytkownik zachowuje prawo do przełożenia szkolenia na uzgodniony przez strony termin.
8. W przypadku odwołania szkolenia lub zmiany terminu, użytkownik w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
9. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży usługi, szkolenia lub towaru bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza internetowego i tym samym zawarcia umowy – przy czym odstąpienie od umowy w zakresie usług szkolenia lub doradztwa może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej: anna@sumarowska.com na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku udziału w Szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
Przełożenie terminu szkolenia lub doradztwa jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Jeżeli świadczenie usługi lub dostawy zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Sklep może przełożyć świadczenie usługi lub dostawę na inny termin.

§4. Reklamacje
Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

§5. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1) korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których użytkownik nie był adresatem,
3) korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
4) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.
4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie profilu.

§6. Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
2. Sklep na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela użytkownikowi (nabywcy usługi) niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu, a także materiałów szkoleniowych, w celu skorzystania z usług, zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie usług.

§7. Rozwiązywanie sporów

Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod dresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Sposoby płatności

 1. W Sklepie za Produkty i Usługi płaci się następującymi sposobami:
  1. przelewem elektronicznym,
  2. PayPal,
  3. kartą kredytową,
  4. przelewem tradycyjnym.
 2. Operatorem płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§9. Sposoby dostawy

 1. Produkty elektroniczne dostarczane są bezpośrednio na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. 
 2. Czas oraz dozwolona ilośc pobrań określona jest każdoroazowo przy poszczególnych produktach. Informacja znajduje się w wiadomości, do której załączony jest Produkt. 
 3. Produkty fizyczne dostarczane są za pośrednictwem: 

a. Poczty Polskiej

b. Kuriera inPost

c. Paczkomatów inPost

d. Kuriera DPD

§10. Postanowienia końcowe

W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sklep dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1030 ze zmianami), Sklep informuje użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej dostawy lub świadczenia usług, umów jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny w Polsce.
4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2021 roku.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

Newsletter

Będę Cię informować na bieżąco!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, wchodząc na nią akceptujesz warunki ich wykorzystania. Dowiedz się więcej o plikach cookies.